En-Joy

If you earn but do not enjoy, for what do you live? If you live but do not enjoy, for what do you work? Si ganas pero no disfrutas, ¿para qué vives? Si vives pero no disfrutas, ¿para qué trabajas? Wishing you an enjoyable day @bindupowercoach